Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden


Voorwaarden van deze website


Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:       De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Charly’s Mode:                       Charly’s Mode, ingeschreven bij de KvK onder nummer
63619334.

Koop op afstand:                    De overeenkomst tussen de wederpartij en Charly’s Mode, waarbij in het kader van een door de Charly’s Mode georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst:                       Elke overeenkomst gesloten tussen Charly’s Mode en de Wederpartij.

Product:                                  Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Charly’s Mode.

Wederpartij:                            Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden
Toegang tot en gebruik van de website charlysmode.nl en de producten en diensten beschikbaar via deze website zijn onderhevig aan de volgende Voorwaarden en kennisgevingen.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Charly’s Mode, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Charly’s Mode zijn overeengekomen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Charly’s Mode zijn overeengekomen.

Indien Charly’s Mode niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Charly’s Mode in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Charly’s Mode zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Charly’s Mode kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Charly’s Mode daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Charly’s Mode anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Charly’s Mode niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Charly’s Mode.


Artikel 5 – Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel – 6 Beëindiging overeenkomst

Charly’s Mode en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel Charly’s Mode als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.


Artikel 7 – Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Charly’s Mode de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Charly’s Mode zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Charly’s Mode de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Charly’s Mode daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Charly’s Mode proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Charly’s Mode zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Charly’s Mode kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Charly’s Mode zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 8 – Uitvoering overeenkomst

Charly’s Mode heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Charly’s Mode heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Charly’s Mode het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Charly’s Mode het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Charly’s Mode niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Charly’s Mode.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Charly’s Mode het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9 – Prijzen

De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Charly’s Mode tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Artikel 10 – Prijswijziging

Indien Charly’s Mode met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Charly’s Mode gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Charly’s Mode het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Charly’s Mode rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Charly’s Mode alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 11 – Koop op afstand

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft Charly’s Mode het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van Charly’s Mode geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Charly’s Mode het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Indien Charly’s Mode niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Charly’s Mode geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden.

Indien Charly’s Mode in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Charly’s Mode geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de WederpartijCharly’s Mode heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Charly’s Mode uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Charly’s Mode de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Charly’s Mode uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug.

Indien Charly’s Mode en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Charly’s Mode. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Charly’s Mode geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.


Artikel 12 – Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op locatie van Charly’s Mode of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Charly’s Mode de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.


Artikel 13 – Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door Charly’s Mode opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Charly’s Mode gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Charly’s Mode heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Charly’s Mode schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Charly’s Mode alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Charly’s Mode zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Charly’s Mode binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Artikel 14 – Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Charly’s Mode.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15 – Privacybeleid
U kunt ons privacybeleid lezen door hier te klikken. Als u onder de 18 bent dan moet u voor u zich voor gebruik van deze website registreert of diensten van deze website gebruikt uw ouders of verzorgers van ons privacybeleid op de hoogte stellen.

Artikel 16 – Registratie bij Charly’s Mode
Om bepaalde eigenschappen van deze website te gebruiken dient u zich te registreren. Registratievereisten kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Het is belangrijk dat u bij het registreren nauwkeurige informatie verschaft. Mocht uw persoonlijke informatie wijzigen dan dient u de wijzigingen in uw account aan te passen.

Artikel 17 – Uw gegevens
U erkent en komt overeen dat wij het recht hebben toegang tot uw informatie te verkrijgen en uw informatie bekend te maken om aldus te voldoen aan toepasselijke wetgeving en rechtmatige verzoeken van de overheid en om aldus Charly’s Mode of haar gebruikers te beschermen. Charly’s Mode zal uw persoonsgegevens met bedrijven en organisaties delen zodat wij in staat zijn om kredietbeoordelingen uit te voeren en u stemt daar hierbij mee in. U kunt ervan op aan dat uw persoonsgegevens privé en vertrouwelijk worden gehouden en dat Charly’s Mode deze op geen enkel moment zal verhuren of verkopen.

Artikel 18 – De content
Content wordt begrepen als tekst, foto’s, video, audio of illustraties die Charly’s Mode, u of een andere gebruiker op deze website uploadt of verzendt. U draagt het volledige risico voor de volledigheid, de nauwkeurigheid en de bruikbaarheid van de content op deze website. Charly’s Mode behoudt zich het recht voor om op ieder moment  en om welke reden dan ook content van deze website te verwijderen. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder kennisgeving plaatsvinden. U stemt ermee in dat Charly’s Mode ten opzichte van u of ten opzichte van derden niet voor dergelijke verwijdering aansprakelijk is.

 

Artikel 19 – Eigendom, programmatuur en content 
U mag charlysmode.nl , of de content daarvan, niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Noch voor enige reclame-uitingen op uw eigen website. Deze website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag de content, programmatuur, producten of diensten van deze website niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, commercieel exploiteren, daar afgeleide werken van creëren, of deze overdragen of verkopen.

Artikel 20 – Gebruikers
U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van charlysmode.nl en voor al uw communicatie en activiteit op deze website. Wij behouden ons het recht voor om u op enig moment de toegang tot deze website te ontzeggen. Als wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u betrokken bent bij verboden activiteiten, dat u andere gebruikers zonder respect heeft behandeld of dat u anderszins schade aan Charly’s Mode berokkent dan kunnen wij u op tijdelijke of permanente basis de toegang tot deze website ontzeggen en een dergelijke beslissing is onherroepelijk. Het gebruik van deze website vindt op uw eigen risico plaats.

Artikel 21 – Links naar sites van derden
Deze website kan hyperlinks naar andere websites of bronnen bevatten die worden beheerd door partijen anders dan Charly’s Mode, inclusief adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacypraktijken of de content daarvan. Inclusief reclame, producten en overige materialen of diensten van dergelijke websites of bronnen en eveneens niet voor schade, verlies of  een strafbaar feit veroorzaakt door het gebruik van dergelijke content, goederen of diensten beschikbaar via dergelijke externe bronnen.
Artikel 22 – Bestellingen
Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie en beschikbaarheid. We zullen, voor zover dit binnen onze mogelijkheden valt, alle zorg in acht nemen om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar bij afwezigheid van nalatigheid aan onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat u of een derde mogelijkerwijs lijdt in geval een derde ongeautoriseerde toegang tot gegevens verkrijgt die u bij het openen van of bestellen op de website heeft ingevoerd.
Artikel 23 – Verpakking 
Behandel de verpakking en aanvullende geschenken waar uw bestelling in en mee wordt verzonden voorzichtig. Houd dit buiten bereik van kinderen en dieren om het gevaar van verstikking te voorkomen. Houd het eveneens weg van vuur, verpakking kan brandbaar zijn. Charly’s Mode kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of ongevallen veroorzaakt door de verpakking en/of aanvullende geschenken.

Artikel 24 – Betaling 

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Charly’s Mode aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Ingeval van een bestelling via de webshop heeft Charly’s Mode het recht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Charly’s Mode is niet aansprakelijk voor schade berokkend aan derden ten gevolge van (onrechtmatige) betalingen door de klant.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Charly’s Mode en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Charly’s Mode onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 25 – Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Charly’s Mode van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Charly’s Mode heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Charly’s Mode de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 26 – Verzekering
Alle items zijn tijdens transit van Charly’s Mode naar het verzendadres tegen diefstal en onopzettelijke schade verzekerd. Op het moment dat deze items zijn afgeleverd op het aangeduide bezorgadres en daarvoor is getekend worden zij niet langer door de verzekering gedekt.
Als uw doos bij aflevering beschadigd is dan raden wij u aan om de levering te weigeren of om als u tekent aantekening te maken dat u een beschadigde doos accepteert. Wij waarderen het als u ons hiervan op de hoogte kunt stellen.

Artikel 27 – Voorwaarden voor retourzending
Alle artikelen die u bestelt in de webshop van Charly’s Mode kunt u tot 14 dagen na ontvangst retour sturen en ruilen.
In geval van een bestelling via de webshop heeft u het recht de bestelling het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Charly’s Mode het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
U kunt uw artikelen retour sturen of ruilen als:

 1. u een retour- en ruilformulier heeft bijgevoegd;
 2. de artikelen niet gedragen zijn en de labels/prijskaarten er nog aan zitten;
 3. u de artikelen op de juiste manier heeft opgestuurd en de juiste portokosten heeft betaald.

Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de verzendkosten van de geretourneerde artikelen. Zorg dat u de juiste portokosten betaalt. Als u te weinig portokosten heeft betaald, wordt dit bedrag van het terug te betalen bedrag afgehaald. We nemen geen artikelen aan die al zijn gedragen. Een gedragen artikel wordt teruggestuurd naar de koper. Charly’s Mode is niet verantwoordelijk voor artikelen die niet volgens de bovenstaande instructies worden geretourneerd.

Let op: Charly’s Mode aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geretourneerde goederen. Zorg dat u uw retourzending veilig inpakt en verzegelt. Gooi uw verzendbewijs niet weg. Mochten er problemen zijn met de retourzending, dan kunt u dit bewijs overleggen.

Wilt u een artikel ruilen voor een andere maat of kleur? Stuur dan een mail naar onze klantenservice: info@charlysmode.nl. Als het artikel op voorraad is, krijgt u dit gratis thuisgestuurd zodra we uw retourzending hebben ontvangen. De eerste keer ruilen voor een andere maat is gratis, voor een tweede of derde omruil betaalt u de verzendkosten. Wilt u een ander artikel ontvangen? Plaats dan een nieuwe bestelling. We zullen het bedrag voor de geretourneerde artikelen dan binnen tien dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Artikel 28 – Kleuren van de producten
Charly’s Mode kan niet garanderen dat de kleuren van de producten exact overeenkomen met de kleuren op uw scherm aangezien de afbeelding op uw scherm afhangt van de kwaliteit en de instellingen van uw monitor.

Artikel 29 – Geen ongeautoriseerd kopiëren of ongeautoriseerde distributie
U erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content, programmatuur en alle HTML en overige codes vervat in deze website bij Charly’s Mode en haar licentiegevers berusten en worden beschermd door auteursrecht en overige wetgeving en bepalingen van internationale verdragen. Het is u uitsluitend en slechts toegestaan om dit materiaal te gebruiken op de wijze uitdrukkelijk toegestaan door Charly’s Mode of haar licentiegevers. Reproductie van de voornoemde materialen is wettelijk verboden en kan burgerlijke en strafrechtelijke sancties ten gevolge hebben.


Artikel 30 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door Charly’s Mode in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Charly’s Mode totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.


Artikel 31 – Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Charly’s Mode het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Charly’s Mode bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Charly’s Mode omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Charly’s Mode kan worden gevergd.

Charly’s Mode behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 32 – Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Charly’s Mode bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Charly’s Mode bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Charly’s Mode omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Charly’s Mode kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Charly’s Mode kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Charly’s Mode op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Charly’s Mode de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Charly’s Mode niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Charly’s Mode geleden schade.


Artikel 33 – Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Charly’s Mode of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Charly’s Mode geen invloed kan uitoefenen en waardoor Charly’s Mode niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Charly’s Mode in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Charly’s Mode heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Charly’s Mode zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Charly’s Mode als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Charly’s Mode zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Charly’s Mode ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Charly’s Mode gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 34 – Garanties

Charly’s Mode garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Charly’s Mode garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 6 maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Charly’s Mode, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Charly’s Mode in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Charly’s Mode geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Artikel 35 – Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Charly’s Mode gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Charly’s Mode gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Charly’s Mode binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 36 – Beperking van aansprakelijkheid
Charly’s Mode is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Charly’s Mode. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Charly’s Mode is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Charly’s Mode is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Charly’s Mode is uitgegaan van door de u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Charly’s Mode kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Charly’s Mode of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Charly’s Mode is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Charly’s Mode aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Charly’s Mode beperkt tot het bedrag tot maximaal driemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Charly’s Mode aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Charly’s Mode overeenkomstig de verzekering draagt.

Ingeval van schade dient u de schade waarvoor Charly’s Mode aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Charly’s Mode te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Charly’s Mode vervalt binnen één jaar nadat u bekend bent geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 37 – Schadeloosstelling 
U komt overeen om Charly’s Mode, haar bestuurders, werknemers,  en gelieerde partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schades en/of kosten van derden (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) voortkomend uit het gebruik van deze website of het gebruik door andere personen die zich met gebruik van uw internaccount toegang tot deze website verschaffen of schending door u van de voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om op onze eigen kosten de exclusieve verdediging en zeggenschap met betrekking tot een aangelegenheid als hierboven bedoeld en door u geïdentificeerd op ons te nemen.

Artikel 38 – Gebruikersrelatie 
U erkent dat er ten gevolge van uw gebruik van deze website geen joint venture, partnerschaps-, arbeids- of agentuurrelatie tussen u en Charly’s Mode bestaat. U komt overeen dat u zichzelf niet voor zult doen als een vertegenwoordiger van Charly’s Mode en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vertegenwoordiging of enig handelen of nalaten van uw kant.

Artikel 39 – Klachtenafhandeling 
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen zonder vertraging per email bij Charly’s Mode te worden ingediend, inclusief een heldere en uitgebreide omschrijving van het probleem, zo spoedig als de klant een gebrek / tekortkoming ontdekt.
Klachten ingediend bij Charly’s Mode worden zo spoedig mogelijk, maar binnen niet meer dan 14 dagen na de datum van ontvangst van de klacht, behandeld. Als een klacht voorzienbaar meer tijd voor behandeling vereist dan zal Charly’s Mode binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging zenden en aangeven wanneer een gedetailleerder antwoord kan worden verwacht.

 

Artikel 40 – Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Charly’s Mode en de door Charly’s Mode (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Charly’s Mode ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Artikel – 41 Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Charly’s Mode verstrekt, zal Charly’s Mode zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Charly’s Mode handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Charly’s Mode zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Charly’s Mode informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Charly’s Mode verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Charly’s Mode mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Charly’s Mode niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Charly’s Mode mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Charly’s Mode zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen

omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen. De Wederpartij gaat akkoord dat Charly’s Mode de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

 

Artikel 42 – Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 43 – Volledige overeenkomst
De vorenstaande voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Charly’s Mode. U bevestigt dat, door ons beleid te accepteren, u op geen enkele weergave hebt vertrouwd behoudens voor zover dergelijke weergave uitdrukkelijk door Charly’s Mode is gedaan en u komt overeen dat u geen enkele rechtsmiddelen met betrekking tot een misweergave die niet uitdrukkelijk een voorwaarde van Charly’s Mode is geworden ter beschikking staan behoudens dat uw overeenstemming vervat in deze bepaling niet van toepassing is op bedrieglijke weergave ongeacht of dit een voorwaarde van Charly’s Mode is geworden.

Artikel 44 – Afstand
Als u deze voorwaarden schendt en wij geen actie nemen dan blijven wij immer gerechtigd om onze rechten en rechtsmiddelen in een andere situatie waar u deze voorwaarden schendt in te roepen.

Artikel 45 – Wijziging algemene voorwaarden 
Charly’s Mode heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Charly’s Mode zal u per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat u op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien u niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 46 – Toepasselijk recht

Charly’s Mode wordt geregeerd en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht en u onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter.

 

X